روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب راننده -رانندگی - تعبیر خواب

تعبیر خواب راننده -رانندگی  
راننده

لوک اویتنهاو می گوید :

راننده : مسافرت با شخصی خوش سفر

1ـ اگر خواب ببینید برای انحام کار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.

 

2ـ اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانة آن است که از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می آورید .

3ـ اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید ، نشانة آن است که با گذشتن از مراحلی خطرناک به کامیابی دست خواهید یافت .
 

تعبیر خواب راننده -رانندگی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات