روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب راه آهن
لوک اویتنهاو می گوید :

راه آهن : تغییرات در زندگی
 
1ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی می کوشد مانع پیشرفت شما در زندگی بشود .

 

1ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت .

2ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی پنهانی به شما خیانت می کند .

راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی و کارهایی دشوار است .

4ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است که از کارهای دستی ای که با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید .

5ـ اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می کند ، علامت آن است که لذتجویی ، زندگی شما را به  ویرانه ای مبدل می کند ، اما دیگر بار برای ساختن زندگی خود به پا خواهید خاست .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

متروی راه آهن تهران , متروراه آهن تهران , ریل های راه اهن , عکس ریل راه آهن , ریل بر راه آهن , راه آهن تهران

تبلیغات