روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رباخوار  
1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .

 

2ـ  اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة  گویید آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک میکند.

تبلیغات