روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رتیل   
1ـ دیدن رتیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان می کوشند شما را ور شکست کنند و از پا در بیاورند .

 

2ـ کشتن رتیل در خواب ، نشانة آن است که بعد از بد شانسی فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .

تبلیغات