روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رضوان - بهشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رضوان - بهشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/content.php on line 390
از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رضوان - بهشت  

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد.

 اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود و بعضی از معبران گویند:رضوان در خواب ، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن بهشت است. اگر بیند رضوان او را در بهشت برد، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود. اگر بیند رضوان از میوه های بهشت او را چیزی داد یا جامه سبز به وی بخشید، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد، دلیل که او را فرزندی دانای عالم به وجود آید، چنانکه نام او در جهان به علم منتشر شود.

اخبار اکاایران

تبلیغات