روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب رفیق - دوست  
رفیق

1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است که همان فردی که ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، دلالت بر آن دارد که هر کس با شما دمساز شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .
 

تبلیغات