روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روزها - ایام - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب روزها - ایام ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وزها - یام <br />   <br />strong>span>حمدبن سیرین وید: گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه وز دینه ست ا نبه، لیل ه اری روع ند پندارد ر ن یر ست ر ود.p> <p>گر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود پنداشت ب ست وز ود، لیل ر ر و ود. ابر غربی وید: گر وز نبه ست پندارد دینه ست، لیل ه وست واخواه هودان ود. گر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ید کشنبه ست پندارد دینه ست، لیل ود ه وست واخواه هل فاق ود. گر وز سه نبه ا وز دینه پندارد، لیل ه وست وادار هل ساد ود. گر وز هارشنبه ا وز دینه پندارد، لیل ه وست واخواه فسدان ود. گر وز پنج نبه ا وز دینه پندارد، لیل ه وست وادار هل عمت ود. ضرت مام عفر صادق رماید: هترین وزها گر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، وز دینه ست، عد ز ن وشنبه پنج نبه ست ر ند وز ا وشن تر صافی تر یند هتر ود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات