روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خاک انداز - تعبیر خواب

تعبیر خواب خاک انداز
1ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

 

2ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

اخبار اکاایران

تبلیغات