روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خسوف   
دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

تبلیغات