روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خفگی - تعبیر خواب

تعبیر خواب خفگی
اگر در خواب احساس خفگی کنید ،

نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

تعبیر خواب خفگی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات