روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خواهر زاده
اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ،.

 نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد

تبلیغات