روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خمیازه - تعبیر خواب

تعبیر خواب خمیازه
1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .  

اخبار اکاایران

تبلیغات