روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خواهر ناتنی
دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .  

تبلیغات