روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ذکر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ذکر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کرstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید:زرگیِ ضیب، لیل ر رزند زرگی اموری ند وچکیِ ی، لیل ر قارت م امی ی. گر یند ه ز ضیب، ضیبهای یگر، انند اخهای رخت پدید مد، لیل ند ر سیاریِ رزندان. گر یند ه ز ضیب و اهی یرون مد، لیل ه و ا رزندی زد اهزن پدید ید.p> <p>گر یند ه ز ضیب و رغی پدید مد، تاویلش ن ست ه واهرات ابد. گر یند ه ز ضیب و وش یرون مد، لیل ه و ا ختری ابکار پدید ید، ه ر و یچ یر باشد. گر یند ه ز ضیب و ار یرون مد، لیل ه و ا رزندی ید ه شمن و اشد. گر یند ه ژدم یرون مد، مین تاویل ارد. گر یند ه رم ور یرون مد، لیل ست رزندش عیف ون مت رومایه ود. گر یند ه ز ضیب و ان یرون مد، لیل ه فلس تنگدست ردد. گر یند ه نجد یرون مد، لیل ه عیالش سی ا ه پنهان وست ارد. گر یند ه ون یرون مد، لیل ه ا زنی ائض ماع ند. گر یند ه یم یرون مد، رزندی رد علول. گر یند ه ب صافی یرون مد، لیل ه و ا رزندی ید صلح پارسا. گر یند ه ب تیره یرون مد، تاویلش ه لاف ین ست. گر یند ه نی یرون مد و ا ه در ن ال واسته اصل ود. گر یند ه تش یرون مد، ک یمه ه انب شرق ک یمه ه انب غرب د، لیل ه و ا رزندی ید ه پادشاه شرق غرب ردد، انند والقرنین. گر یند ه سرگین یرون مد، لیل ه یلش ه واط ود.p> <p>براهیم رمانی وید:p> <p>گر یند ه ضیب و است ردید سخت د، لیل ست خت قبال و وی ود. گر یند ه ضیب و سخت راز ردید، لیل ه و ا رزندان سیار اشد. گر یند ه ضیب ویش ا دست رفت زجای ویش یرون ورد از ه ای ود هاد، نانکه ود لیل ه رزندش میرد رزند یگرش ه ای ید. گر یند ه ر ضیبش وی سته ست، لیل ست ه هت رزندان ادمان ردد.p> <p>ابر غربی وید:p> <p>گر یند ه ضیب ز ی دا د، لیل ه رزندش میرد ا ال و تلف ود رکت ضیب ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر راخی عمت وت خت ند. گر یند ضیبش ر یان و د، لیل ست ه واهی ه اند ازگیرد. گر یند ه ضیبش شکافت ز ی ون یرون مد، لیل ر زیان ال رگ رزند ست. گر یند ه ضیبش ماس اشت، لیل ند ه الش زیادت ردد. گر یند ه رهی ر ضیب و زدند، لیل ست ه عیش ر ی تباه ود. گر یند ه ضیب ر یان سته ست، لیل ست ه واهی ه اند دهد. گر زنی یند ه و ا ضیب ود، گر بستن ست پسری ورد، یکن ن پسر ماند. گر بستن باشد پسر دارد، الش زیاد ود. گر یند ه ضیب و اریک ود، مین لیل اشد. گر یندکه رخی ز ضیب و ریده ست، لیل ست ه و ا رزند ید م ا عضی زمال اهش م ود. گر یند ه ز سوراخ ضیب و روارید یرون مد ا وهر، لیل ند ه و ا رزند ید عالم پارسا.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید:p> <p>یدن ضیب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر فت جه ست. ول: رزند. وم:هل یت. سوم: ال. هارم: عزت. پنجم: زرگی. شم: اعت. فتم: رو افتن.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ذکر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواص یاالله یاهو

تعبیر خواب ذکر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات