روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دارایی -اموال 
اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، .

 نشانة آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت

تبلیغات