روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوا - دارو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دوا - دارو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وا - ارو <br />strong>span>اروp> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند یماری ارو خورد و وافق ود، لیل ه صلاح ین.p> <p>براهیم رمانی وید: گر ارو وافق بود، لیل ه صلاح ین ی زایل ود. گر ارو هت فا وشید، لیل ه ه در وافقت ارو صلاح نیا لبد.p> <pگر یند هت ردم ارو تهیه ی رد، لیل ه ا ردم یکوئی ند. گر یند اروی شک ی ستد، لیل ه ز غم ندوه از هدp> <p>براهیم رمانی وید: گر یند ون ارو ورد و ا زیان ضرت سید، <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> مین ست. گر یند ه ارو ورد ه عقل وش ز و زایل ود. لیل ه ز غم ندوه رج ابد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: ر اروئی ه زرد اشد، لیل ر یماری نج ند ر ارو ه ه وردن سان ست، لیل ر فا احت ند ن ه ه وردن د ست، لیل ر یماری ند. گر یند ارو ورد ر ی ثر رد، لیل ست ه ین ی ه صلاح ید. گر ه لاف ین یز یند د اشد.p> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: ارو ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اره ست ارو وردن اره ویی. گر یدید ارو ه یگری ی هید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید عقده ینه فرت ود ا الی ی نید. ادن ارو ه یگران ویای خم فرتی ست ه ز ن خص اریم ا ز ست و عصبی ستید. عبران وشته ند گر یدید ارو ی ورید ارو ه ال ما فید ست اری وافق ین نجام ی هید گر ثر فید داشت اری لاف ین ی نید.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن وردن ارو ا اشتن ن ا یع ن ر ر ال وب ستp> <p>یدن ارو نفعت لق ارد ز نج یرون ید<br /> p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات