روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب داخل آب رفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب داخل آب رفتن
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت، تن او قوی بود،

خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او پوشیده بود، دلیل بر قوت دین بود وتوکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی

تعبیر خواب داخل آب رفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات