روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دانشکده 
1ـ دیدن دانشکده در خواب ، علامت آن است که به مقامی منصوب می شوید که مدتها در انتظارش بودید .

 

2ـ اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده هستید ، نشانة آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید .

تبلیغات