روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دبه روغن

محمدبن سیرین گوید: دبه روغن درخواب ، مردی امین بود که مال کسان رادر خیر و شر نفقه کند.

 اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین او را صحبت افتد به دوستی و از او خیر یابد، به قدر بزرگی و کوچکی دبه. اگر دبه را چرکین و کهنه بیند، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بیند دبه او ضایع شد از او جدا شود و ترک صحبت او بگوید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدین دبه به خواب بر نه وجه است. اول: مرد امین، دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح دین. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان.

تبلیغات