روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دجال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دجال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دجال 

محمدبن سیرین گوید: دجال به خواب دیدن، مرد بد است، چنانکه مردمان را از راه ببرد و زبان و دل او موافق نباشد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دجال را به جای معروف به خواب دیدن، دلیل که آنجا فتنه افتد و دورغ و زنان و مردان بدانجا جمع شوند و در آنجا خیر و برکت نباشد.

اخبار اکاایران

تبلیغات