روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ددگان - چهارپا 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ددگان داشت و جمله خر شدند، یا یکی از ایشان خر شدند و یکی گاو و یکی اشتر و یکی گوسفند، دلیل که روزی بر وی فراخ گردد، لکن دین را زیان است. ا

گر بیند که چهارپایانِ او ددگان شدند، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ددگان در خواب ، بر چهار وجه است. اول: دشمنان. دوم: پادشاهان ظالم. سوم: زن سلیطه. چهارم: همسایگان بد. جابر مغربی گوید: اگر بیند که گوشت ددگان میخورد، دلیل که مال حرام بدست آورد و بخورد. اگر بیند که آواز ددگان می شنود، دلیل که بانگ خصومت و گفتگو شنود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که به صورت ددی شد، دلیل که عقل او زایل گردد. اگر بیند ددگان با وی سخن گفتند، دلیل که پادشاهی یابد. اگر بیند بر ددگان غالب شد و ایشان را می کشت، دلیل است که بر دشمن ظفر یابد. اگر به خلاف این بیند، دشمن بر وی ظفر یابد.

تبلیغات