روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت اقاقیا
لوک اویتنهاو می گوید :

درخت اقاقیا

دیدن : خوشبختی و برد

استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق خواهد افتاد

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید .
 

تبلیغات