روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت خرما - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت خرما  

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

تعبیر خواب درخت خرما گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات