روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت سنجد - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت سنجد

دلیل کند بر مردی سبک روح، محتشم و لطیف سخن و مردم نواز.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران