روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت زیتون - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت زیتون  

دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک است.
 

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

تعبیر خواب درخت زیتون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات