روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت سدر

دلیل کند بر مردی بزرگوار، لکن خداوند شرم بود.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درخت کنار

تبلیغات