روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت سدر - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت سدر

دلیل کند بر مردی بزرگوار، لکن خداوند شرم بود.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

تعبیر خواب درخت سدر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات