روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت سرو - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت سرو 

دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع. 

1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد .

 

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات