روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت سیب - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت سیب 
 
دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .
 

تعبیر خواب درخت سیب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات