روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت نارنج - تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت نارنج 

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات