روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دروغ گفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب دروغ گفتن

محمدبن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است.

اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است. جابر مغربی گوید: اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.

تعبیر خواب دروغ گفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات