روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دروغ گفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دروغ گفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دروغ گفتن

محمدبن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است.

اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است. جابر مغربی گوید: اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.

تعبیر خواب دروغ گفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات