روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درمانگاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب درمانگاه
اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، علامت آن است که از کسانی که باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید .

2ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که اخبار بد بر شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت
 

تعبیر خواب درمانگاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات