روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دستمال سفره
دستمال سفره

1ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است که در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت .

 

2ـ اگر زنی در خواب دستمال سفره ای کثیف ببیند ، علامت آن است که به کارهای پست و حقارت آمیز تن خواهید داد .
 

تبلیغات