روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دستمال سفره - تعبیر خواب

تعبیر خواب دستمال سفره
دستمال سفره

1ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است که در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت .

 

2ـ اگر زنی در خواب دستمال سفره ای کثیف ببیند ، علامت آن است که به کارهای پست و حقارت آمیز تن خواهید داد .
 

تعبیر خواب دستمال سفره گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات