روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دشنام  فحش 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.

تبلیغات