روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دعا کردن

محمدبن سیرین گوید: دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.

اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد. اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

1ـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است که خطری دوستان شما را تهدید می کند .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دعاکردن برای کسی که بچه دار بشه , اگر جایی برای خوابیدن از خوشبخت ترید , مون هنوز چشمای من درددلا داره برات , تعبیر خواب خواندن دعای جوشن کبیر , چگونه امام علی را در خواب ببینیم , دعابرای دیدن حضرت فاطمه در خواب , دعا برای خواب دیدن ائمه در خواب , دعای وارد شدن به خواب دیگران , دعایی برای دیدن آینده در خوا , امام نمیگذاشت کسی ناراحت بشه , دعا ابوحزه مرقد امام منصوری , شعر برای کسی که بهش ظلم شده , دعا برای دیدن اینده درخواب , رفیقان دعا کردند و رفتنم , نقاشی پسر در حال دعاکردن , برای دیگران دعا کنید تا , زنده باد کمیل انگلیسی , خدا را قبل از آن دیدم , مفاتیح دعا خواب دیدن , هر چی بخوای 10 تومن , 100 آیه نحوه خواندن , صدای دست زدن جمعیت , تعبی خواب دعا کردن , 100 آیه نحوه خوندن , دعا در حق دوستان , دعا کردن در خواب , تفسیر دعای عدیله , بد کسی را خواستن , تعبیر خواب ضریح , دعا در حق دوست , امبد کردن چیست , دعا خواب دیدن , دعا همراه خود , دعاء علقمه , داعی غریق , دعای غریق , دست و دعا , دعای خواب

تبلیغات