روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دکان - مغازه - تعبیر خواب

تعبیر خواب دکان - مغازه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن دکان خوش حالی بود

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

تعبیر خواب دکان - مغازه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات