روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دفتر
لوک اویتنهاو می گوید :

دفتر – جهت تحریر - : به حقیقت پیوستن امیدهایتان

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

تبلیغات