روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دف زدن

محمدبن سیرین گوید: دف زدن در خواب ، معروف بود، بر آن کس که دف زند. لکن اگر کنیزک دف زدند، دلیل بود بر چیزی مشهور که به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر کاری مشهور بود.

اگر مردی جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند. اگر مردی پیر دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند در خواب دف زند، استادانه و نیکو، دلیل که زنی بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی بود، چون از زن و کنیزک شنود. اگر آواز دف از مردی پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود و آواز دف از مردی جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالی کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب ضرب زدن

تبلیغات