روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دل - قلب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دل - قلب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ل - لبstrong>span> <br /><br />دان ه ل، پادشاه تن ست. تن، ائم ه رمان وست ل زانه عقل میر ست ر هان شکارا.p> <pحمدبن سیرین وید: ل یدن ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aالی ود ه ه ی سیده، امالک ی ردد. گر یند ل یرون تن و ود، لیل ود ر صلاح یکوئی تن ی. گر یند ل و تنگ د، لیل ه ارهای ی تنگ شوار ود. گردل ا ادمان یند، لیل ه ارها ر ی شاده ردد. گر ل روبسته یند، ز ناه توبه اید ردن. گر ل ا ر ست است هاده یند، لیل ه سخت یمار ود. گر ل ا ه ر و ست رفته یند، لیل ه ارها ر ی رآید. براهیم رمانی وید: گر یند ه لش رد ی رد، لیل ه الش زیاده ود. گر یند ه شمهای و شاده ده ود، لیل ه ه ارهای ر و هان اغب ود. گر یند ز ل و ون یرون مد، لیل ه ز ار اکردنی توبه ند ه ق تعالی ازگردد. گر یند ز ل و صفرا یرون مد، لیل ه یمار ود. گر یند ر ل ی ستگی سید، لیل ه ی غم ود. گر یند ز ل و وهر یرون مد ن وهر ز هان یرون فکند، لیل ه افر ود. گر یند ه ن وهر ز زمین رداشت رو ورد، لیل ه از سلمان ود. گر یند وهر ز ل یرون ورد، لیل ه ترک ماز گوید. ابر غربی وید: گر یند ل و پاره پاره د، لیل ه ل ا ه وس حال غلهای اکردنی شغول ند. گر یند ل و وشن نور ست، لیل ر صلاح ین و ند. گر یند لش تاریک تیره ست، تاویلش ه لاف ین ست. ضرت مام عفر صادق رماید: ل ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن ه ه جه ست. ول: ال. وم: یاست. سوم: رزند. هارم: جاعت. پنجم: وانمردی. شم: رص ز. فتم: ین. شتم: وت. هم: هوت. هم: هان اشتن حوال ویش.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب دل - قلب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دل گاو خام , گاو تعبیر خواب دل خام , خوردن قلب گوسفند

تعبیر خواب دل - قلب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات