روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دمل - تعبیر خواب

تعبیر خواب دمل

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دمل داشت، دلیل که مالش زیاده شود،

 بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی بیرون آمد، دلیل که برخی از مال تلف شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و ریم مکید، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل که از مال حرام توبه کند.

تبلیغات