روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دمل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دمل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دمل

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دمل داشت، دلیل که مالش زیاده شود،

 بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شکافت و خون از وی بیرون آمد، دلیل که برخی از مال تلف شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و ریم مکید، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل که از مال حرام توبه کند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.دمل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دمل ها

تعبیر خواب دمل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات