روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دندانپزشک 
لوک اویتنهاو می گوید :

دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

1ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دندان پزشک

تبلیغات