روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوده  
دیدن دوده در خواب ، نشانة آن است که توفیق اندکی از حرفة خود به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .

تبلیغات