روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوشاب - تعبیر خواب

تعبیر خواب دوشاب

محمدبن سیرین گوید: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لکن نه بسیار. اگر بیند دوشاب می خورد، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود.

 اگر بیند اندکی دوشاب در دهان نهاد، دلیل که از کسی سخن خوش شنود. جابر مغربی گوید: اگر کسی به خواب بیند که از شهری خراب به دهی آباد شد و در وی نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار کند. اگر بیند که در دهی شده است، تاویلش نیک است. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که دهی مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارتِ ان ده، وی را خیر و منفعت رسد.

اخبار اکاایران

تبلیغات