روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوقلو 
دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر
 
1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد .

 

2ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر دیدن بچه دوقلو در خواب

تبلیغات