روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوقلو - تعبیر خواب

تعبیر خواب دوقلو 
دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر
 
1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد .

 

2ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .
 

تعبیر خواب دوقلو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات