روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دهلیز  

ابراهیم کرمانی گوید: دهلیز خانه به خواب ، خادم خانه است.

اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است. اگر بیند خراب است بیماری خدمه است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر بیند دیوارش از گچ و آجر و یا سنگ بود، دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد.

تبلیغات