روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دهنه اسب - تعبیر خواب

تعبیر خواب دهنه اسب
دهنه اسب

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

 

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .
 

تعبیر خواب دهنه اسب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات