روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دیدار - ملاقات - تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدار - ملاقات
لوک اویتنهاو می گوید :

دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات