روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دیدار - ملاقات - تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدار - ملاقات
لوک اویتنهاو می گوید :

دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .
 

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب
ttp://ser9.akairan.com/img/cdn/150/150/akairan__aka__m792__a0303923152113102a.jpg" /> جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم

اخبار اکاایران