روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حشرات
لوک اویتنهاو میگوید :

حشرات

دیدن : ضرر

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماریمسریاست و نزدیک شدن دشمنان .

2ـ اگر دختریدر خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختیو ناراحتیاست .

اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با داناییو استعداش به آنچه که میخواهد دست مییابد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب حشرات خونخوار و زالو , تعبیر خواب دیدن هزارپا در خواب , تعبیرانواع حشره درخواب چییت؟ , تعبیر خواب حشره کفشدوزک , فرورفتن حشره در روزه , تعبیر خواب هزارپا , انواع هزارپاها , حشره شاپرک

تبلیغات