روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حصار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حصار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حصار

محمدبن سیرین گوید: اگر دید به حصاری اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.

 اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسیاو را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر کسیبیند که در حصاریمحکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد به خلاف این است. جابر مغربیگوید: اگر کسیخود را درحصار بیند نعمت و روزیبر ویفراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهیحال و بستگیکارهایاو بود.

تعبیر خواب حصار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات