روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حفره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حفره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حفره 
1ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایعمیق نگاه میکنید ، نشانة آن است که در رابطه با کار خود اقدامات حماقت آمیزیانجام میدهید ، و در راه کسب ثروت با موانعیروبرو خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ایافتاده اید ، علامت آن است که به بدبختیو اندوهیعمیق دچار میشوید .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است که به شکل معجزة آساییاز اضطراب و پریشانینجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایمیروید ، نشانة آن است که آگاهانه برایبه دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتیخود را به خطر میاندازید

اخبار اکاایران

تبلیغات