روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حفره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حفره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حفره 
1ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایعمیق نگاه میکنید ، نشانة آن است که در رابطه با کار خود اقدامات حماقت آمیزیانجام میدهید ، و در راه کسب ثروت با موانعیروبرو خواهید شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ایافتاده اید ، علامت آن است که به بدبختیو اندوهیعمیق دچار میشوید .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است که به شکل معجزة آساییاز اضطراب و پریشانینجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ایمیروید ، نشانة آن است که آگاهانه برایبه دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتیخود را به خطر میاندازید

تعبیر خواب حفره گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات