روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حصبه - تعبیر خواب

تعبیر خواب حصبه
1ـ اگر خواب ببینید به بیماریحصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتیخود نیز بیشتر مراقبت کنید .

 

2ـ اگر خواب ببینید بیماریحصبه میان مردم مسریشده است ، نشانة آن است که در اثر فشارهایکار و زندگی، بیمار و نحیف خواهید شد

تعبیر خواب حصبه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات